งานสภานักเรียน ผู้อำนวยการให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ แก่คณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถม (24 ก.พ. 2563)
มอบรางวัลนักเรียนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (22 ก.พ. 2563)
ACT Home Coming Day 2020 (17 ก.พ. 2563)
โครงการนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (29 ม.ค. 2563)
กิจกรรมรณรงค์ ลด งดใช้พลาสติก SAY NO TO PLASTIC (11 ธ.ค. 2562)
นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation (5 ก.ย. 2562)
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 (29 มิ.ย. 2562)
ประมวลภาพการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27 ก.พ. 2563)
EP: English Program held a Culminating Activity to formally close the EP Saturday Course 2019 (27 ก.พ. 2563)
งานสภานัเรียน กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน โดยสภานักเรียนระดับประถม (27 ก.พ. 2563)
ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (27 ก.พ. 2563)
ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (26 ก.พ. 2563)
​พิธีเสกรถมินิบัสคันใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (26 ก.พ. 2563)
EP: Cambridge Examination 2020 (KET-PET) (26 ก.พ. 2563)
ถัดไป