รหัสประจำตัว : 20195

ชื่อ-สกุล : ม.ชาญวิทย์ พึ่งอิ่ม

ฉายา : ไมค์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ( สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร )

more...