รหัสประจำตัว : 20194

ชื่อ-สกุล : ม.จิรายุ แสงวงษ์วัฒนา

ฉายา : จิ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม )

more...