รหัสประจำตัว : 20185

ชื่อ-สกุล : ม.อมร อัครชาญเกียรติ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...