รหัสประจำตัว : 20182

ชื่อ-สกุล : มิสจิฎาภา จิ๋วเจริญ

ฉายา : พลอย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

more...