รหัสประจำตัว : 20165

ชื่อ-สกุล : มิสนิตยา สุขประเสริฐ

ฉายา : ปู

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานรับ-จ่ายเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )

more...