รหัสประจำตัว : 20156

ชื่อ-สกุล : มิสรัตนา แพรทรายสงค์

ฉายา : ก้อย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...