รหัสประจำตัว : 20154

ชื่อ-สกุล : มิสสองขวัญ สังข์เอม

ฉายา : สอง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานบัญชีและงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )

more...