รหัสประจำตัว : 20124

ชื่อ-สกุล : ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล

ฉายา : หนุ่ม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานศูนย์คอมพิวเตอร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏนครปฐม )

more...