รหัสประจำตัว : 20104

ชื่อ-สกุล : ม.รณชัย เมฆบริสุทธิ์

ฉายา : เบนซ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( Decorative Arts / Silpakorn University )

more...