รหัสประจำตัว : 20077

ชื่อ-สกุล : มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว

ฉายา : เนตร์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...