รหัสประจำตัว : 20069

ชื่อ-สกุล : มิสณัฏฐ์มนต์ธร อ้นเอี่ยม

ฉายา : เหมี่ยว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานทะเบียนนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญา ( มทร.วิทยาเขตพระนคร )

more...