รหัสประจำตัว : 20067

ชื่อ-สกุล : ม.ณิชพงศ์ ปิ่นทอง

ฉายา : เก่ง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ( การจัดการคุณภาพ ) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...