รหัสประจำตัว : 20043

ชื่อ-สกุล : ม.นิยม อ่อนน้อมดี

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานสาธารณูปโภค

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา ( วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ )

more...