รหัสประจำตัว : 13516

ชื่อ-สกุล : ม.James Thompson

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...