รหัสประจำตัว : 10686

ชื่อ-สกุล : มิสมานิกา แสนจันทะ

ฉายา : เบสท์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...