รหัสประจำตัว : 10684

ชื่อ-สกุล : มิสชฎารักษ์ รุ่งอัมพรไพโรจน์

ฉายา : แพรว

สังกัดหน่วยงาน : งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching) , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...