รหัสประจำตัว : 10683

ชื่อ-สกุล : มิสอารีรัตน์ ไขว้วงค์

ฉายา : เฟิร์ส

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...