รหัสประจำตัว : 10682

ชื่อ-สกุล : ม.สรธร เขื่อนแก้ว

ฉายา : เบียร์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสวนดุสิต )

more...