รหัสประจำตัว : 10679

ชื่อ-สกุล : ม.นิคม เอกอมรปัญญา

ฉายา : กอล์ฟ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )

more...