รหัสประจำตัว : 10677

ชื่อ-สกุล : ม.เจนธรรม จันทร์เสริมพงศ์

ฉายา : เบ๊บ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...