รหัสประจำตัว : 10673

ชื่อ-สกุล : ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์

ฉายา : ปัน

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...