รหัสประจำตัว : 10672

ชื่อ-สกุล : ม.อานันท์ เจริญสุข

ฉายา : แชมป์

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

more...