รหัสประจำตัว : 10662

ชื่อ-สกุล : ม.บริมาส วงศ์เจริญ

ฉายา : บอล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching) , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : M.Ed. ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

more...