รหัสประจำตัว : 10657

ชื่อ-สกุล : มิสกิติยา ขำเปรม

ฉายา : ฝน

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี )

more...