รหัสประจำตัว : 10656

ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐชนน ปัญญาชัยรักษา

ฉายา : จีมส์

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...