รหัสประจำตัว : 10646

ชื่อ-สกุล : ม.กำธร พิพัฒน์ชยานนท์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...