รหัสประจำตัว : 10638

ชื่อ-สกุล : มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานอภิบาลโรงเรียน , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Education ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...