รหัสประจำตัว : 10635

ชื่อ-สกุล : มิสปาลิตา คงกล่อม

ฉายา : ส้มโอ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...