รหัสประจำตัว : 10612

ชื่อ-สกุล : มิสปรียาภรณ์ จำปา

ฉายา :

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...