รหัสประจำตัว : 10602

ชื่อ-สกุล : ม.ไพบูลย์ เสริมชานุ

ฉายา : ยุ่ง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.) ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...