รหัสประจำตัว : 10594

ชื่อ-สกุล : มิสศศิธร ศิริสัมปทา

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานวัดผลและวิจัย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...