รหัสประจำตัว : 10578

ชื่อ-สกุล : ม.วิฑูรย์ เรืองขำ

ฉายา : Rhung

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม )

more...