รหัสประจำตัว : 10570

ชื่อ-สกุล : ม.อิสระ บุญคง

ฉายา : แป๊ก

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...