รหัสประจำตัว : 10568

ชื่อ-สกุล : ม.วสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์

ฉายา : หนึ่ง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วทบ. ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี )

more...