รหัสประจำตัว : 10539

ชื่อ-สกุล : มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์

ฉายา : เอ๋

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...