รหัสประจำตัว : 10458

ชื่อ-สกุล : ม.เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานเบเกอรี่ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน , งานโภชนาการ , งานร้านค้า , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ , งานอนามัยโรงเรียน , งาน Stationery , งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช )

more...