รหัสประจำตัว : 10433

ชื่อ-สกุล : มิสเสมอใจ นองขมวด

ฉายา : หน่อย

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม )

more...