รหัสประจำตัว : 10432

ชื่อ-สกุล : มิสธัญญภัทร์ ปุณยมนัสโรจน์

ฉายา : กระต่าย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )

more...