รหัสประจำตัว : 10416

ชื่อ-สกุล : ม.นที กลิ่นสุคนธ์

ฉายา :

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี )

more...