รหัสประจำตัว : 10386

ชื่อ-สกุล : ม.ทวีศักดิ์ มิ่งขวัญ

ฉายา : จัน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานซ่อมบำรุง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม )

more...