รหัสประจำตัว : 10359

ชื่อ-สกุล : มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์

ฉายา : อ๋อย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานบัญชีและงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร )

more...