รหัสประจำตัว : 10340

ชื่อ-สกุล : ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์

ฉายา : หนึ่ง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , กลุ่มวิทยาศาสตร์ , กลุ่มคณิตศาสตร์ , กลุ่มคณิตศาสตร์ , กลุ่มภาษาต่างประเทศ , กลุ่มวิชาศิลปะ , กลุ่มภาษาไทย , กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching) , งานวัดผลและวิจัย , งานศูนย์วิทยบริการ , งานสอนเสริม , งานแนะแนว

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร )

more...