รหัสประจำตัว : 10318

ชื่อ-สกุล : มิสปรียารัตน์ คนหลัก

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎธนบุรี )

more...