รหัสประจำตัว : 10300

ชื่อ-สกุล : ม.อัครัช ขันธปรีชา

ฉายา : Bikham

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศบ ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

more...