รหัสประจำตัว : 10249

ชื่อ-สกุล : ม.บุญเทิด เต็มรักษ์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( ราชภัฎสวนสุนันทา )

more...