รหัสประจำตัว : 10213

ชื่อ-สกุล : มิสสุมณี หลบภัย

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานวัดผลและวิจัย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...