รหัสประจำตัว : 10208

ชื่อ-สกุล : ม.พสิษฐ์ สุมา

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ บางเขน )

more...