รหัสประจำตัว : 10173

ชื่อ-สกุล : มิสศรีนารถ ธรรมาชีพ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาสัย )

more...