รหัสประจำตัว : 10166

ชื่อ-สกุล : มิสสุภัส เลิศประเสริฐรัตน์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานศูนย์วิทยบริการ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาววิทยาลัยรามคำแหง )

more...